Serveis

es disenny
És de vital importància per a nosaltres que el projecte de paisatgisme, a més de veure atractiu sobre paper, es pugui realitzar de forma eficaç. Cada lloc té les seves pròpies característiques edàfiques, climatològiques i topogràfiques, que poden influir en la construcció i adaptació del jardí.
La nostra major satisfacció és la de veure al client satisfet amb el seu nou espai. I el nostre objectiu és el de veure evolucionar l’espai segons el previst.
 
Disposem de varis nivells de servei:
 
1El client exposa les seves idees per a l’espai en qüestió. Quines son les seves necessitats d’us, de mobiliari, preferències de vegetació, dels recursos i tems disponible per realitzar el manteniment… Prenent com a base l’exposat i tenint en compte les necessitats pròpies del lloc, suggerirem diverses idees i solucions bàsiques, així com la mena de vegetació a emprar, l’estil, privacitat, zones d’esbarjo, de relax… a fi de millorar i donar-l’hi sentit i l’us desitjat a l’espai.
 
2Si el client necessita documentació gràfica per comprendre millor l’espai. Oferim la possibilitat de planols, fotomuntatges o vistes de l’espai.

 


 

3 També oferim la possibilitat de preparar un projecte complet, amb memòria, plànols en planta, seccions, vistes, fotomuntatges, detalls constructius… A fi de què nosaltres o una empresa especialitzada en jardineria, pugui realitzar els treballs necessaris per a la seva construcció.


 
4Direcció d’obra: El client pot escollir als seus industrials de confiança per a realitzar les feines i nosaltres real·litzem les visites tècniques per al control d’obra, amb la finalitat que es realitzin els treballs de forma adequada.


 
es construccion
Podem realitzar tant la construcció dels projectes propis com els aliens.
Gestionem amb la màxima eficàcia, tots els equips humans, d’eines i maquinaria per a realitzar el moviment de terres, construcció de rocalles, murs, paviments, pèrgoles, llacs, instal·lacions de reg, il·luminació…, a fi d’aconseguir l’objectiu desitjat en el menor tems possible.
 
es mantenimiento

Un cop finalitzada la construcció del jardí i per a poder apreciar millor el resultat del mateix, és necessari dedicar-hi una mica de tems i atenció. El resultat final del que es va projectar inicialment, depèn en gran mesura de la qualitat del manteniment.

 

A més de netejar o tallar la gespa. És important programar una serie de feines especifiques, que són importants a fi d’aconseguir l’objectiu desitjat, com per exemple l’escarificat, punxat i recebat de la gespa. El control manual o químic d’herbes i plantes no desitjades, el control de plagues i malures, el control del reg automàtic, les podes de formació d’arbusts i arbres, el manteniment de la fusta i paviments, el seguiment tècnic de les feines…

 

L’hi oferim la possibilitat de contractar el servei integral de manteniment o soltament les feines que vostè no pugui real·litzar.

es serviciosVarios

FUSTERIA D’EXTERIOR


Amb l’objectiu de perllongar la vida útil de la fusta, real·litzem el manteniment de la mateixa, així com l’aplicació d’olis hidratants, vernissos…, la reparació de petits desperfectes…
A més real·litzem pèrgoles, tarimes, jardineres, … en fusta.


 
INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC


És important real·litzar varies tasques a fi de millorar i mantenir el reg existent, amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua.

 • Revisión del sistema, consistente en: Puesta en marcha de todos los sectores, graduación y limpieza de todos los aspersores, electroválvulas, difusores y sus filtros. Anotación de mejoras a realizar.Revisió del sistema, consistent en: l’arrencada de tots els sectors, graduació i neteja dels aspersors, electrovàlvules, difusors i els seus filtres. Anotació de millores a realitzar.
 • Reparació de fugues d’aigua.
 • Instal·lació de sensor d’humitat o pluviòmetre.
 • Instal·lació de vàlvula mestre.
 • Instal·lació de reguladors de pressió.
 • Substitució del programador, electrovàlvules i tots els elements relacionats amb el reg.
 • Compensació de sectors de reg.


MANTENIMENT DE PISCINES


Podem realitzar un manteniment complet, amb la finalitat que només s'hagi de preocupar de gaudir de la piscina. O podem programar operacions puntuals de manteniment.

 • Neteja de la piscina i dels equips de filtratge.
 • Aplicació de productes i realització de controls per a mantenir una bona qualitat de l’aigua.
 • Substitució d'elements filtrants, bombes, injectors, elements de mesura…


DEPURADORS D'AIGÜES GRISES I NEGRES


Gracies a la tecnologia aplicada a aquestes depuradores. Atuí dia es poden aprofitar les aigues de la llar, per al reg dels espais exteriors.


 
TRASPLANTAMENT D'ARBRAT EXEMPLAR


Hi ha la possibilitat de trasplantar algunes especies d’arbres i palmeres, els quals interessi preservar, degut al seu valor econòmic, estètic o sentimental. Realitzant les operacions pertinents i a l’època adequada podem moure de lloc aquest exemplar que tant ens interessa, aconseguint grans resultats.


 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR


 • Revisió del sistema: comprovació dels diferencials, les lumináries i detecció de problemes.
 • Instal·lació de sensors de presencia.
 • Instal·lació de temporitzadors.
 • Ampliacions o renovació d’instal·lacions existents.
 • Substitució de làmpades i projectors, línies d’abastiment…


TREBALLS DE JARDINERIA


 • Replantació de massissos, arbres, tanques vegetals…
 • Renovació de gespes, mitjançant punxats, escarificats, ressembres, …
 • Poda o tala de tanques, arbusts, arbres exemplars…
 • Tractaments fitosanitaris específics de palmeres, pins… o generals a tot el jardí.